สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066867

    ส่งคืนงบประมาณของสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ศพด.ได้ปิดรายรับ-รายจ่ายแล้ว และมีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาที่ต้องส่งคืนภายหลังสิ้นปีงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่นจังหวัด ตามหนังสือ ที่มท 0816.2/ว3073 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 ซึ่งเงินดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมของศพด.แล้ว ศพด.สามารถเบิกเงินสะสมคืนได้หรือไม่ หรือว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาถึงจะทำฎีกาส่งคืน

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 10:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การใช้จ่ายเงินสะสมของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 12

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:04 ]