สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066866

    หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านควบคุมภายใน

  • สอบถามหน่วยงาน > กลุ่มตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ 2561 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ให้ดำเนินการตามแบบเดิมหรือว่าตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ2561 ค่ะ

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 09:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การรายงานการประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561)

ตอบโดย : กตภ. ประสานโดย : กตภ. ( 02-241-9000 ต่อ 1312 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 10:49 ]