สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066865

    หอกระจายข่าว

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือด่วนที่ มท 0810.4/ว4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ให้อปท ดำเนินการจัดหาหรือปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว แต่ อปท ไม่ได้นำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท สามารถเพิ่มเติมแผน และสามารถจ่ายขาดเงินสะสมในปี 62 ได้หรือไม่

ถามโดย : PitsanuPeschgoon ( pitsan_aun@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 08:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. สามารถเพิ่มเติมการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันได้ และไม่เป็นการดำเนินการย้อนหลัง จากนั้นก็จัดทำเป็นร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา 2. การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ซี่งอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ สามารถนำเงินสะสมมาใช้จ่ายได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 22/10/2561 เวลา 12:52 ]