สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066863

    การเข้ารับการอบรมหลักสูตรสายงานผู้บริหารก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามตำแหน่งและสายงานนักบริหารงาน.....ระดับ 6 ? 8 เดิม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แล้ว โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา จะสามารถนำหลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้เทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่งไว้แล้ว มาใช้เป็นคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : นายเจษฎาชาวปลายนา ( chedsada999@outlook.co.th )  IP 223.204.xxx.xxx  [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 05:41 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 07:30 ]