สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066743

    การจัดซื้อรถบรรทุกขยะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ 950,000 บาท จะกำหนดราคากลางหรือร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 เพียงเท่านี้ได้หรือไม่ หรือจะต้องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือที่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มเติม ขอบคุณครับ

ถามโดย : PhuditPetnadee ( phudit.petnadee@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 22:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้กำหนดรายละเอียดตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ แต่ถ้ามีคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จะต้องเขียนรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะเป็นบัญชีนอกมาตรฐาน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 13:55 ]