สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066742

    การแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อ 21ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถาม คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -เป็นคณะกรรมการประภทเดียวกันและมีหน้าที่อย่างเดียวกันใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : PhuditPetnadee ( phudit.petnadee@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 22:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้แต่งตั้งกรณีเป็นงานก่อสร้าง แต่คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ 21 ให้แต่งตั้งกรณีดำเนินโครงการก่อสร่้าง และที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 15:11 ]