สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066741

    การจัดซื้อรถบรรทุกขยะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อบต.จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย งบประมาณ 950,000 บาท จะกำหนดราคากลางหรือร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 เพียงเท่านี้ได้หรือไม่ หรือจะต้องกำหนดคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือที่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มเติม ขอบคุณครับ

ถามโดย : PhuditPetnadee ( phudit.petnadee@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 22:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 10:51 ]