สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066737

    การแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อ 21ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ขอเรียนถาม คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -เป็นคณะกรรมการประภทเดียวกันและมีหน้าที่อย่างเดียวกันใช่หรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : PhuditPetnadee ( phudit.petnadee@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 22:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 10:51 ]