สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066732

    การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณแหล่งน้ำของกรมกรมทรัพย์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขต อบต. และได้อนุมัติลงทะเบียนประวัติเป็นแหล่งน้ำของกรมทรัพย์พยากรน้ำแล้ว และกรมทรัยากรน้ำได้มีหนังสือแจ้ง อบต.ให้ดำเนินการบริหารจัดการภาพรวมโครงการรวมทั้งการดูแลและบำรุงรักษาเบื้องต้น อยากทราบว่า อบต.จะสามารถติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบสระน้ำดังกล่าว ได้หรือไม่ ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : plernpiskwunklab ( kplernpis@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 14:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 หรือ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 15:14 ]