สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066730

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 59/1 รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกันเงินได้ไม่เกินเก้าสิบวัน คำถาม 1. เงินเพิ่มเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคล เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ใช่หรือไม่ 2. เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือฉบับใด

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 12:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1 ใช่ แต่ต้องไปดูตามประกาศ ก. ว่า ฉบับ 1 หรือฉบับ 2 สอบถามได้จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 022419000 ต่อ 4202-4 ข้อ 2 ให้โทรกลับ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 15:06 ]