สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066725

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีงบประมาณประจำปี ประกาศมีผลใช้บังคับ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณโดยที่รายได้เข้าไม่เพียงพอ หรือยังไม่มีรายได้เข้า สามารถเบิกค่าใช้จ่ายหมวดไหนได้บ้าง มีหนังสือที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกได้ทุกหมวด ยกเว้น เงินอุดหนุน เนื่องจากระเบียบอุดหนุนกำหนดว่าห้ามจ่ายจากเงินสะสม และงบลงทุนไม่ควรก่อหนี้ก่อน เนื่องจากระเบียบ กค. พัสดุ กำหนดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ ต้องมีงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 15:03 ]