สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066724

    การตราเครื่องหมายของสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2552 เนื้อความ ?5. การรับเงินรายได้ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินในนามสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งให้มีสาระสำคัญครบตามที่ระเบียบฯ ข้อ 13 กำหนด ทั้งนี้ให้ใช้ตราเครื่องหมายของสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อสถานศึกษาและสังกัดด้วย? ?เนื่องจากดิฉันเพิ่งได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานดังกล่าว จึงอยากจะสอบถามเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น เอกสารดังแนบค่ะ....

ถามโดย : นางสาวอนงค์โต๊ะมิง ( anongstory@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 11:10 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1. การกําหนดภาพเครื่องหมายราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายราชการ และ ข้อ 2. กรณีเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ให้เป็นไปตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 13-19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 12:07 ]