สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066717

    การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ สถานีตำรวจ เขียนโครงการขอรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดจราจร เช่น แผงจราจร, ป้ายห้ามจอดตลอดแนว ฯลฯ มายังเทศบาล ขอเรียนสอบถามว่า 1.หน่วยงานสามารถสนับสนุนได้หรือไม่คะ 2.จากคำถามข้อ 1. ถ้าได้ เป็นวัสดุ หรือ เงิน คะ 3.แล้วถ้าเทศบาลจะซื้อมาใช้ในกิจการของเทศบาลเอง เบิกจ่ายในหมวดไหนคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ดาวเรืองแก้วสาริกา ( daoreung_k@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 09:36 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. สามารถสนับสนุนได้ค่ะ 2. การอุดหนุนต้องให้เป็นเงิน 3. ในกรณีที่เทศบาลจะนำมาใช้กับกิจการ เบิกในหมวดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:05 ]