สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066715

    เพิ่มเติมแผน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ระเบียบแผนฉบับ3 ว่า การเพิมเติมแผน ที่เป็นโครงการพระราชดำริ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง. เป็นอำนาจผู้บริหาร อปท.จะเพิ่มโครงการซื้อคอมพิเตอร์. เพื่อมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพสิน. โดยจะอ้างว่าเป็นนโยบายกระทรวง. เพื่อใช้อำนาจผู้บริหารในการเพิ่มเติมแผนได้หรือไม่

ถามโดย : สุภาพสมร ( Suphapsamorn@gmail.com )  IP 171.5.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 21:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อ้างลอยๆ ไม่ได้ ต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นนโยบายกระทรวงมหาดไทย (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-5028 ผอ.สผถ.)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 14:45 ]