สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066714

    การควบคุมภายในของ อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

1.การจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนราชการ(สำนัก/กอง)หรืองาน ใดมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในระดับหน่วยงาน (เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมในระดับองค์กร) ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 2.หากหน่วยงานมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผล พร้อมทั้งสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นการถูกต้องหรือเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ถามโดย : สุธิดาช้างรักษา ( suthida_fa@hotmail.com )  IP 14.207.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 18:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯข้อ 5 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการขึ้น มีหน้าที่่ 1.อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 2.กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 3.รวบรวมพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 4.ประสานงานการประเมินการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เลขาคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมรายงาน จึงควรเป็นหน้าที่ของสำนักปลัดและผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบปค.6

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 16:33 ]