สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066713

    รายการเงินบำรุงการศึกษาที่เบิกได้(เพิ่มเติม)2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียน ที่ว่าไม่กำหนดรายการข้อยกเว้น หมายความว่า หากรายการในใบเสร็จรับเงินที่สถานศึกษาออกให้ มีรายการตรงกับหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ สามารถนำมาเบิกได้ทุกรายการ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดิฉันเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะ

ถามโดย : ยุพินหนูชัยแก้ว ( pratona_1900@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 16:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 16:25 ]