สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066710

    การบอกเลิกสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียน ถามคะกรณีมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นรายการกันเงินงบประมาณของปี 2561 เมื่อบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้วสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการตามโครงการเดิมได้หรือไม่คะ หรือต้องปล่อยให้เงินตกเป็นเงินสะสม ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ

ถามโดย : นวลนารถมาวัน ( nualnard2@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 19:57 ]