สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066709

    ซักซ้อมแนวทางระเบียบการใช้รถยนต์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3018 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 587 ได้กำหนดแนวทางในการจัดซื้อรถยนต์ของเทศบาลให้ถือปฎิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0848 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2541 แต่หนังสือฉบับนี้ ถูกยกเลิก โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0047 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551 แล้ว อยากสอบถามว่า ปัจจุบัน การจัดซื้อรถยนต์ของเทศบาล ให้ถือปฎิบัติตามหนังสือสั่งการ ฉบับไหนคะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อบต.ควนโนรีอำเภอโคกโพธิ์ ( kunnuduan@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 14:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ 2560

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9049 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 16:42 ]