สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066708

    รายการเงินบำรุงการศึกษาที่เบิกได้(เพิ่มเติม)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ถ้ากรณีที่หนังสือรับรองของทางโรงเรียนอ้างหนังสือกรมบัญชีกลาง ตัวเก่าซึ่งยกเลิกโดยหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว257 เราสามารถเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้หรือไม่

ถามโดย : ยุพินหนูชัยแก้ว ( pratona_1900@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 15:05 ]