สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066707

    รายการเงินบำรุงการศึกษาที่เบิกได้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ข้อความที่ว่าไม่กำหนดรายการข้อยกเว้น โดยเงินบำรุงการศึกษา/ค่าเล่าเรียนที่ให้เบิกจ่ายได้ต้องเป็นเงินประเภทต่างๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดฯลฯ ถามว่า จากรายการที่แนบมาพร้อมนี้ มีรายการใดบ้างที่สามารถเบิกจ่ายได้

ถามโดย : ยุพินหนูชัยแก้ว ( pratona_1900@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 14:33 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดูตามหนังสือกรมบัญชีกลางตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กรม บ/ชกลาง กำหนด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 15:41 ]