สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066705

    การปรับปรุงตำแหน่งอาวุโส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเทศบาลมีนายช่างอาวุโสแล้ว 1 อัตรา ต่อมาขอปรับปรุงตำแหน่ง ช่างอาวุโสเพิ่ม อีก 3 อัตรา (ผู้ครองตำแหน่งทั้ง 3 อัตรา เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน) โดยเทศบาลได้ยื่นขอรับการประเมินก่อนหลักเกณฑ์ใหม่ประกาศใช้บังคับ จะขอเรียนถามว่า 1. เทศบาลต้องดำเนินการปรับปรุงตำแหน่ง และคัดเลือกเพื่อให้เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม จนแล้วเสร็จ ถูกต้อง ใช่หรือไม่ 2.นายช่างชำนาญงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถปรับเป็นนายช่างอาวุโส ได้ทุกคนหรือไม่ (เหมือนเลื่อน ชก.) 3.หาก ก.ท.จ.พิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่ง เพียง 1 อัตรา ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่ได้นั่งครองตำแหน่งที่ ก.ท.จ.เห็นชอบให้ปรับระดับ จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้หรือไม่ 4. ก.กลาง ได้กำหนดเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งระดับอาวุโสของ อปท.แต่ละประเภทไว้หรือไม่ว่า สามารถกำหนดได้กี่ตำแหน่ง ขอความอนุเคราะห์ตอบทุกข้อด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

ถามโดย : sukanyachompuchai ( issuka@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 12:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิม

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/10/2561 เวลา 06:54 ]