สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066703

    แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ประเด็นการแก้ไข้/เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ นิยาม ?การแก้ไข? หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนไป คำถามคือ 1 วัตถุประสงค์คืออะไร 2 สาระสำคัญเดิมคืออะไรบ้าง 3 อะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ถามโดย : ชัยวัฒน์จังโกฎิ ( apichai_j1975@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 11:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม หมายถึง วัตถุประสงค์และสาระสำคัยที่ปรากฏในโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องไม่เปลี่ยนแปลง 2. การแก้ไข คือ แก้ไขข้อผิดพลาด เช่น พิมพ์ผิดทางธุรการ เป็นต้น และราคากลางที่มีการเปลี่ยนแปลง (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-5028 ผอ.ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:04 ]