สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066702

    ขอสอบถามกรณีเลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากในปี พ.ศ.2554 ข้าพเจ้านางสาวขวัญมนัสฐ์ เข็มวัน ได้ไปสอบเปลี่ยนสายงานจากเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นนักวิชาการพัสดุ ที่เทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยนำคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ไปสอบเปลี่ยนสายงาน เมื่อดำเนินการสอบเรียบร้อย ทางเทศบาลตำบลหนองรีได้ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ ซึ่งข้าพเจ้ามีรายชื่อเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 8 ต่อมาในปี พ.ศ.2556 เทศบาลตำบลโกรกพระได้ขอใช้บัญชีให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โดยผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุเรื่อยมาจนครบ 6 ปี ข้าพเจ้าจึงได้ขอเลื่อนระดับจากนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการเป็นนักวิชาการพัสดุชำนาญการ เมื่อส่งเอกสารขอความเห็นชอบในการเลื่อนระดับนั้น ทางก.จังหวัดนครสวรรค์แจ้งว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตั้งแต่ตอนสอบเป็นนักวิชาการพัสดุ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

ถามโดย : ขวัญมนัสฐ์เข็มวัน ( kai0299@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 11:07 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมเน่ืองจากขาดคุณสมบัติมีคุณวุฒิไม่ตรงตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 15:16 ]