สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066701

    วาระคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เนื่องจากระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นั้น หากคณะกรรมการดังกล่าวเดิมตามระเบียบเก่าหมดวาระเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ระเบียบฉบับใหม่ถือเป็นการต่ออายุโดยปริยายหรือไม่ หรือ วาระเก่าครบตามกำหนดถือว่าสิ้นสุด แล้วให้ตั้งกรรมการชุดใหม่โดยเป็นวาระ 4 ปี ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ถามโดย : กันญารัตน์แก้วมณี ( kanya4501@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 10:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่เป็นการต่ออายุ ให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนครบ2ปีตามวาระ แล้วจึงเลือกใหม่และให้มีวาระ4ปี (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-5028 ผอ.สผถ.)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 14:47 ]