สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066700

    การเลิกจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2.กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2561 ประเมินครั้งที่ 1 ระดับดี ประเมินครั้งที่ 2 ระดับปรับปรุง ระดับคะแนนเฉลี่ย 70.80 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งตามประกาศ ก.จังหวัด ข้อ 43 พนักงานจ้างภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้งต่ำกว่าระดับดี ให้ผุ้บังคับบญชาทพความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง ฯล ขอเรียนถามว่า กรณีที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 43 หรือไม่

ถามโดย : pannejantarawat ( mazthus11@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 16:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ ต้อง 2 ครั้งติดต่อกัน ไม่ใช่เฉลี่ย

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 08:21 ]