สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066699

    การประเมินพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2561 ประเมินครั้งที่ 1 ระดับดี ประเมินครั้งที่ 2 ระดับปรับปรุง และระดับคะแนนเฉลี่ย 63 คะแนน อยู่ในระดับปรับปรุง และในปีงบประมาณ 2560 ระดับคะแนนเฉลี่ย 75 อยู่ในระดับดี ซึ่งตามประกาศ ก.จังหวัด ข้อ 44 (3) ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู็นั้นมาประกอบการพิจารณาในสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏฺบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ขอเรียนถามดังนี้ 1. ผลการประเมินผลการปฏฺบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ในที่คือ ปีงบประมาณ 2560 กับ 2561 ใช่หรือไม่ 2. การคิดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ในที่นี้คือ การนำผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยของปี 2560และ2561 มาเฉลี่ยกันใช้หรือไม่ ดังเช่น ปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 77 ปี 2561ได้คะแนนเฉลี่ย 70.8 เท่ากับ 77+70.8/2 = 73.9 ถูกต้องหรือไม่ค่ะ

ถามโดย : pannejantarawat ( mazthus11@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 16:20 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 08:23 ]