สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066690

    การเพิ่มแผนฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีครุภัณฑ์ต่างๆ จะเพิ่มในแผนฯ ตามระเบียบแผนฯ ฉบับที่ี่ 3 กระบวนการเพิ่มแผนฯเป็นอำนาจของผู้บริหาร หรือต้องผ่านกระบวนการเพิ่มแผนฯ ตามขั้นตอนตั้งแต่คณะสนับสนุนฯ /คณะพัฒนาฯ

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 10:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเพิ่มเติมแผนต้องเข้าสู่กระบวนการเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบฯ ฉบับที่ 2 ข้อ 22 ยกเว้นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น(ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-419-5028 ผอ.ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 12/10/2561 เวลา 11:07 ]