สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066689

    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและการแต่งตั้งกรรมการตรวจงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง 1. เจ้าพนักงานพัสดุของ อบต.ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 อบต.สามารถแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุแบบแยกกอง แยกสำนักได้หรือไม่ หรือต้องแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่รักษาการณ์ตำแหน่งเจ้าหนักงานพัสดุเท่านั้น 2. สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานพัสดุเสียชีวิต และเมื่อได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ซึ่งเคยเป็น 1 ในคณะกรรมการตรวจงานจ้างทำหน้าที่พัสดุ คำถาม ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจงานจ้างมาทดแทนหรือมั้ย หรือตรวจรับงานเท่าที่กรรมการปัจจุบันมี และหากต้องมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจงานจ้างทดแทน ผู้ที่มาแทนจะตรวจงานแบบใด เฉพาะห้วงที่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ (กรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ภายในจำนวน 3 คน และประชาคมจำนวน 2 คน) ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ถามโดย : กันญารัตน์แก้วมณี ( kanya4501@gmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 10:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มิได้กำหนดจำนวนผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี่น จึงเป็นดุลยพินิจของหน่วยงานที่จะพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละกองได้ 2. ควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่หากบุุลดังกล่าวมิใช่ประธานกรรมการตรวจรับ จะไม่แต่งตั้งกรรมมการแทนบุคคลดังกล่าวก็ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 13:05 ]