สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066688

    การเลื่อนขั้นพนักงานบรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนตำบลบรรจุ 1 มิย 61 ปฏิบัติงานได้ 4 เดือน ยังไม่ผ่านทดลองงาน มีสิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบ ต.ค 61 นี้ 1 ขั้น ได้หรือไม่

ถามโดย : ตติยาธรโพธิ์สุ ( tatiyaphon_toa@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 10:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครบ 4 เดือนมีสิทธิ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 08:24 ]