สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066686

    การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

1.ถ้าเทศบาลจะทำรายงานผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานในรูปแบบปฏิทิน และวารสาร สามารถทำได้หรือไม่ 2. เพื่อใช้เผยเพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน แต่แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายต่างกัน 3.คำว่าแจกจ่าย จำเป็นต้องระบุกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่ระบุกลุ่มเป้าหมายไม่จำเป็นต้องมีลายเซนรับปฏิทิน/วารสาร ใช่หรือไม่

ถามโดย : นายสุพัฒน์ฉลาด ( a77gold1977@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 08/10/2561 เวลา 14:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล สามารถกระทำได้โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลว 11 ต.ค.2550 ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 02-2419045 ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 10/10/2561 เวลา 09:49 ]