สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066685

    การเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลบรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบต. มีพนักงานส่วนตำบล บรรจุใหม่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในการพิจารณาเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (เมษายน) ไม่อยู่ในเกณฑ์เลื่อนขั้นได้เนื่องจากตามข้อ 205 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน แต่ในรอบการพิจารณาเลื่อนขั้นครึ่งปีหลัง (ตุลาคม) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 205 และยังมีผลการปฎิบัติงานดีเด่น จึงขอสอบถามว่า อบต. สามารถพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 1 ขั้น แก่พนักงานส่วนตำบลรายนี้ในรอบเดือนตุลาคมนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : วิไลวรรณเหล็กคงสันเทียะ ( noilekk@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 08/10/2561 เวลา 13:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/10/2561 เวลา 09:23 ]