สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066431

    การเลื่อนขั้น ครู คศ.2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีที่ครูผดด. มีมติ ก. เลื่อนเป็นครู คศ.2 ครูชำนาญการ เมื่อเดือน สค.61แล้วมีเงินวิทยฐานะ 3,500.- จะเรียนถามว่า การเบิกจ่าย ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจาก กรมก่อนหรือไม่ 2.หรือทำการตกเบิกให้ ใช้งบประมาณของ อบต.เบิกจ่ายให้ภายใน 28 กย นี้ /ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นงลักษณ์ ประสมสวย ( puey.29@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 17:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ดูว่า ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ของ อปท. นั้น ได้ตั้งรายการไว้หรือไม่ หากตั้งไว้ให้เบิกจ่ายเลย ไม่ควรตกเบิกข้ามปีงบประมาณ แต่กรณีที่ อปท. ไม่ได้ตั้งรายการเงินวิทยฐานะไว้ ให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุน ตัวอื่นที่เหลือจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ในข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ให้แล้วเสร็จ แล้วเบิกจ่ายให้ทันปีงบประมาณ ไม่ให้ข้ามปี

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/09/2561 เวลา 14:10 ]