สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066429

    การประเมินราคารถยนต์ราชการก่อนเกิดอุบัติเหตุ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากรถราชการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก อปท.ต้องดำเนินการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รถยนต์คันดังกล่าวไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ จึงจะต้องมีการประเมินราคารถยนต์ราชการก่อนเกิดอุบัติเหตุ ถามว่า การดำเนินการประเมินราคารถยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียกค่าเสียหาย จะต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : บุรุษไร้นาม ( tawangprow.sao@gmail.com )  IP 171.4.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 14:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ ให้ใช้เช่นเดียวกับการขายทอดตลาดโดยอนุโลม โดยมีการประเมินจากร้าน/หรือผู้ประกอบการที่มีอาชีพดังกล่าวจากราคาท้องตลาด

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 10:47 ]