สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066428

    การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 ข้อ 19 กำหนดให้วงเงินที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรขอกู้ยืม กลุ่มละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดผ่อนชำระไม่เกิน ๕ ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นกรณี ตามข้อ ๒๔ ขอสอบถาม ขอคำแนะนำ ว่า กรณีที่ อบต. จะกำหนดวงเงินที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรขอกู้ยืมแบ่งตามจำนวนของหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านขอกู้ยืมหมู่บ้านละไม่เกิน 1๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรของหมู่บ้านใดกู้ยืมไปแล้ว กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถ ขอกู้ยืมได้อีกจนกว่ากลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรของหมู่บ้านนั้นจะชำระหนี้คืน การกำหนดวงเงินที่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรขอกู้ยืมตามกรณีดังดังกล่าวนี้สามารถกระทำได้หรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือไม่

ถามโดย : วิชญ์บุญทองคำ ( wit38009@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 13:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2419000 ต่อ 1524 และ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:51 ]