สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066427

    การเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้รับการบรรจุรับราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2553 ที่จังหวัดสระบุรี ต่อมา ปี พ.ศ.2555 ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการโอนมรดกเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยได้รับที่ดิน และบ้านไม้จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือข้าพเจ้าและน้องของข้าพเจ้า บ้านหลังดังกล่าวปลูกมาแล้วตั้งแต่ ปี 2529 และปลูกติดกับลำห้วยสาธารณะ ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ ประกอบกับสร้างมาเป็นระยะเวลานาน โครงสร้างที่เป็นไม้ถูกปลวกกิน ทำให้ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ จึงได้นำที่ดินทำการกู้เงินกับธนาคารกรุงไทย วงเงินจำนวน 930,000 และทำการเบิกค่าเช่าซื้อเพื่อชำระเงินกู้บ้าน จนถึงปัจจุบัน ได้มีหน่วยตรวจสอบแจ้งให้ข้าพเจ้าคืนเงินค่าเช่าซื้อ ไม่มีสิทธิ์ในการเบิกดังกล่าว และให้ข้าพเจ้าคืนเงิน ซึ่งข้าพเจ้าจึงขอปรึกษาว่าในประเด็นของข้าพเจ้านั้นสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ หากเบิกได้ ข้าพเจ้าจะได้รับตามอัตราที่ระเบียบกำหนดหรือไม่

ถามโดย : นายธวัชชัย จิระแปง ( asdp_m@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 12:49 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตอบทางโทรศัพท์ไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับที่ถามทางเว็ปไซด์ รบกวนโทรมาสอบถามอีกครั้ง ที่เบอร์ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 19:11 ]