สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066414

    การเบิกเงินค่าวิศวกรรับรองแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่่ 7 มีนาคม 2561

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถจ้างวิศวกรรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ช่างของเทศบาลเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จ้างรับรองแบบเพียงอย่างเดี่ยว) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ตาราง 2 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลำดับที่ 8 ค่าตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทำงานหรือมาตรฐานการทำงาน ได้หรือไม่ และถ้าได้ ต้องเบิกในหมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใช่หรือไม่

ถามโดย : ประยูรชื่นอุรา ( prayurchunxura@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 11:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจ้างวิศวกรรับรองแบบรายการงานก่อสร้าง (จ้างรับรองแบบเพียงอย่างเดียว) ไม่ตรงตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 15:56 ]