สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066411

    การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดประเมินโบนัสปี 2561 ในปี 2562 การจ่ายเงินจะต้องจ่ายจากงบประมาณปีใด หากต้องจ่ายจากงบประมาณปี 2561 ต้องกันเงินตามระเบียบจะใช้ยอดใดในการกันครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 08:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1 ใช้งบประมาณปี 2561 ข้อ 2 ตามระเบียบเบิกจ่ายใช้ข้อ 59/1 กันเงินไว้ได้ไม่เกิน 90 วัน อำนาจผู้บริหาร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 14:50 ]