สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066410

    การย้ายเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ดิฉัน บรรจุ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทดลองงาน 6 เดือน เรียบร้อยแล้ว ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร จะขอทำเรื่องย้ายไปเป็นครู ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ดิฉันมีใบประกอบวิชาชีพครู ครบถ้วน สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ชญาภาไชยรักษา ( panspy2425@gmail.com )  IP 171.7.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 20:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สามารถย้ายได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 07:58 ]