สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066409

    การลาคลอด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ได้ลาคลอดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สามารถลาได้ 90 วัน แต่จะได้รับค่าตอบแทนจาก อบต.กี่วัน ขอบคุณมากคะ

ถามโดย : สุนันทาอุ่นแดง ( ืnui-2517@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 17:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปี 57

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 07:54 ]