สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066408

    การใช้จ่ายเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโนโลยีสารสนเทศ DLTV

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เนื่องด้วยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน DLTV แต่ไม่ทราบขั้นตอนวิธีการใช้เงินอุดหนุนดังกล่าว ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการขั้นตอนใดบ้าง แล้วการจัดซื้อ DLTV ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง พอดีหนังสือไม่บอกแนวทางการใช้ข่ายเงิน บอกแต่แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ จึงขอความอนุเคราะห์ชี้แนะว่า อปท.ต้องทำอย่างไรบ้าง

ถามโดย : มยุรีเอี่ยมป้อ ( amp.ipo@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 16:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้รอหนังสือเเจ้งแนวทางการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และครุภัณฑ์ พร้อมหนังสือจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ศิริวัฒน์ ทองอ่อน โทร. 081-1484811

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 14:45 ]