สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066407

    ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 1.หากจะนำค่าตอบแทนฯ ของปี 2561 ไปเบิกในปีงบประมาณ 2562 ต้องดำเนินการกันเงินโดยนายก อบต. ใช่หรือไม่ค่ะ 2.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช่หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ampornprasuriya ( prasuriya347@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 15:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ข้อ 1 กันไม่ได้ ข้อ 2 ใช่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 14:46 ]