สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066406

    ค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงาน อบต.เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ระดับปริญญาตรี ของมหาลัยรัฐบาล เทอมละ 25,000- บาท ปีการศึกษา ละ 50,000.- เรียนถามว่า จะเบิกเทอมแรก ทั้ง 25,000.- ได้หรือไม่คะ หรือต้องแบ่งเบิก 2 เทอม@ 12,500.- บาท ขอบคุณคะ

ถามโดย : mattanatata ( tata@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 14:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ หากค่าใช้จ่ายในใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา เบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากกองการศึกษาให้เรียกเก็บ ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/09/2561 เวลา 10:22 ]