สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066404

    การเบิกจ่ายเงินค่าชุดตรวจสารปนเปื้อน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้จุัดอบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองบริโภค ให้แก่คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล โดยได้จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนเพื่อใช้ในการฝึกอบรมปฏิบัติการซึ่งได้ระบุรายละเอียดโครงการ และปรากฎในเทศบัญญัติไว้แล้ว และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมาย แต่ไม่ได้ระบุว่ามีึค่าวัสดุอุปกรณ์ฺไว้ในแผนฯ จึงขอสอบถามว่าค่าวัสดุอุปกรณ์(ค่าชุดตรวจสารปนเปื้อนในโครงการดังกล่าวสามารถเบิกได้หรือไม่คะ เนื่องจากกองคลังได้แจ้งว่าถ้าหากไม่ได้ระบุวัสดุอุปกรณ์ในแผนก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

ถามโดย : คลัง เทพฯ- ( pee-anna@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 12:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน ควรจะระบุเป็นรายจ่ายในโครงการ หากไม่ระบุจะเบิกจ่ายไม่ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:48 ]