สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066397

    เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ทาง อบต. ได้รับการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งวดที่ 1-2 แต่งวดที่ 3 ไม่ได้ ซึ่งทาง อบต.ได้มีการตั้งข้อบัญญัติค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าไว้ด้วยแล้ว และมีการดำเนินงานเบิกจ่ายเงินจากโครงการในข้อบัญญัติ โดยไม่ได้โอนมาตั้งเป็นรายการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เงินที่ได้รับจัดสรรไม่ได้มีการเบิกจ่ายออกไป ขอถามว่าทาง อบต.จะต้องส่งคืนเงินดังกล่าวหรือไม่ เพราะไม่เข้าใจหนังสือสั่งการที่แจ้งว่า "กรณีได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโดยไม่มีเป้าหมาย หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเกินเป้าหมายจริง ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณให้ส่งคืน..."

ถามโดย : มนัสนันท์รติธันยบูรณ์ ( j.manat0306@gmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

- หากได้รับเงินจัดสรรแล้วไม่นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ก็ควรจะส่งคืน - กรณีที่ อบต. ทำโครงการแล้วแต่จ่ายจากเงินรายได้ของตน ไม่กำหนดจ่ายจากเงินจัดสรรดังกล่าว ทำให้เงินจัดสรรเหลือไม่ได้ใช้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 09:47 ]