สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066396

    การกันเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณประจำปี 2559 หมวดรายจ่ายอื่น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันและได้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าฯ ยกเว้นระเบียบเบิกจ่ายข้อ 57 ไปใช้จ่ายในปี 2560 ในปี 2560 ได้ทำสัญญาโดยก่อหนี้ผู้พันไว้เรียบร้อยแล้ว และได้กันเงินโดยอำนาจนายกฯไปใช้จ่ายในปี 2561 ในปี 2561 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน คำถาม 1. ในปี 2561 จะกันเงินไปใช้ในปี 2562 เป็นอำนาจอนุมัติกันเงินของสภาเทศบาลได้อีก 6 เดือนใช่หรือไม่ 2. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนต้องทำความตกลงกับผู้ว่าใช่หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทรกลับ 022419000 ต่อ 1528 เนื่องจากต้องการรู้ว่ายกเว้นระเบียบข้ออะไร

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/09/2561 เวลา 14:04 ]