สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066395

    การขอรับรองบัญชี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันรับราชการสายปฏิบัติงาน บรรจุวันที่ 1 พ.ย. 2559 เป็นผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประเภทวิชาการ สายงานปฏิบัติการ เทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ ขอปรับปรุงอัตรากำลังใหม่ มีตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สามารถขอรับรองบัญชีได้หรือไม่ 1.กรณีขอรับรองบัญชีได้ ต้องรอระยะเวลาให้ครบกำหนดการทำงานครบ 2 ปี หรือไม่ ปัจจุบันเงินเดือน+ค่าครองชีพ 12,470+825 = 13,285 ต้องใช้เกณฑ์เงินเดือนด้วยหรือไม่

ถามโดย : รัตนาวรรณจินดาหอม ( kerokp@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 23:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 10 ลว. 1 มิ.ย. 61

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:53 ]