สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066393

    คำถามต่อจาก CC066292

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จากคำตอบ CC066292 ขอสอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชี เป็นประกาศกระทรวงฯ แต่ระเบียบเงินทุนฯ เป็นระเบียบกระทรวง การออกประกาศกระทรวงขัดกับระเบียบ ทำได้หรือไม่ เพราะหนังสือหารือของสำนักกฎหมายก็ระบุชัดเจนว่าต้องรับเป็นรายได้ 2. ตามหลักเกณฑ์บันทึกบัญชี ในส่วนที่เกียวข้องกับการบันทึกบัญชีเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ในข้อ 23 ไม่ได้กำหนดการบันทึกบัญชีกรณี อบต./เทศบาล ตั้งงบประมาณชดใช้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนไว้ จึงสอบถามว่าหากตั้งงบฯ ชดใช้ต้องบันทึกบัญชีแบบใด 3. หากการบันทึกบัญชีตามที่กรมฯ ได้แนะนำถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ขอให้ออกหนังสือซักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีให้ อปท.ได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย ขอบคุณมากครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 20:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หาก อปท. ต้องการคำตอบที่ชัดเจน ขอให้ทำหนังสือหารือตามระเบียบ ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 15:50 ]