สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066391

    ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการหลังจากเดินทางกลับมาถึงแล้ว สามารถเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงได้หรือไม่คะ

ถามโดย : z^hohvpfhvp8;k,i^h ( rakjunk-b@hotmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 16:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ดูระเบียบเดินทางข้อ 25 และข้อ 26

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 16:15 ]