สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066390

    การต่อสัญญาจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง กรณีที่เราเสนอเรื่องต่อ ก.จังหวัด ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 61 (เพื่อขอจ้างในปีงบ 2562) กรณีนี้ เราต้องใช้ผลการประเมินย้อนหลังสองปี ของปี 59 และ 60

ถามโดย : กฤษชนกบุญจงพงษ์รัตน์ ( panchita6342@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 16:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 272 ลว. 17 ธ.ค. 52

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 08:56 ]