สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC066389

    ครู ผดด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอทราบแนวทางการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีที่ ครูผู้ดูแลเด็กของ อบต.สอบบรรจุและแต่งตั้งฯ ตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งบัดนี้ ปี 2561 ยังไม่มีการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม รายนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วแต่ให้เหตุผลว่า ไม่พร้อมที่จะรับการประเมิน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ (ไม่มีใบรับรองแพทย์) และความพร้อมด้านการจัดทำเอกสารที่จะรับการประเมินฯ ดังนั้นกรณีดังกล่าวมีแนวทางการดำเนินอย่างไร และการพิจารณาการเลื่อนขั้นต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณคะ

ถามโดย : จงรักษ์พรหมทอง ( rakpsa@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 12/09/2561 เวลา 16:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มที่จะต้องประเมินเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน ซึ่งหากครูผู้ดูแลเด็กไม่ผ่านเกณฑ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดต้องขอความเห็นชอบ ก.จังหวัด ให้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับกรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือน หากครูผู้ดูแลเด็กดังกล่าวไม่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ก็ไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 13/09/2561 เวลา 16:19 ]